ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.07.2018 ROKU NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE INNOWACJI

Nazwa:  NEVT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Krzemienica 587b/1, 37-127 Krzemienica
Dane rejestrowe NIP: 8141685010 REGON: 360234294
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Damian Lemiech tel. 667-560-560

  1. Przedmiotem Zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego.

Zamawiający zamierza wdrożyć nową – znacząco ulepszoną wersję modułu AMDS z implementacją M2M/IoT – inteligentny moduł diagnostyki samochodowej, w którym wykorzystywane będą standardowe platformy, moduły, złącza, metody komunikacji. Z założenia moduł ma być jak najbardziej uniwersalnym narzędziem, tak by możliwe było jego uruchomienie w ramach standardu OBDI wraz z późniejszymi aktualizacjami. Dodatkowo w ramach implementacji powstanie ulepszony produkt, który w głównej mierze oprócz uniwersalnej modułowej architektury będzie pozwalał na implementację rozwiązań M2M/IoT w ramach, których wdrożone zostaną rozwiązania komunikacyjne, jak również techniczne – głównie związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i zarządzaniem. Planowane do wdrożenia rozwiązanie ma wspomóc bezobsługową komunikację pomiędzy maszyną wykorzystującą AMDS a centralnym systemem zarządzającym celem wykrywania i zapobiegania awariom jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki tego typu komunikacji powstanie urządzenie wraz z platformą. W ramach tego rozwiązania możliwe będą automatyczne analizy danych, weryfikacja poprawności działania podzespołów czy też prognozowanie ich wymiany jeszcze przed wystąpieniem potencjalnej awarii. Implementacja będzie działała w obszarze własnej sieci jak i w obszarze urządzeń nadawczo/odbiorczych zlokalizowanych u Partnerów, jak również w ramach komunikacji pomiędzy urządzeniami w ruchu. Tak rozległy zakres działania urządzenia związany jest bezpośrednio z jego unowocześnieniem i implementacją M2M/IoT.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.07.2018 r.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres: Krzemienica 587b/1, 37-127 Krzemienica, biuro@nevt.pl  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Krzemienica 587b/1, 37-127 Krzemienica w  zamkniętej kopercie zawierającą dopisek: „Oferta na świadczenie usług proinnowacyjnych w ramach działania 2.3.1 POIR” oraz oznaczenie Wykonawcy wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje zawarte zostały w poniższych załącznikach:
– przetarg .pdf
– załącznik 1 .docx
-załącznik 2 .docx

Aktualizacja z dnia: 31.07.2018r.
Informacja o wyborze wykonawcy – .pdf