Zapytanie ofertowe nr.1 z dnia 15.01.2018r – AMDS

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej (dalej: usługi) polegającej na opracowaniu Autonomicznego Modułu Diagnostyki Samochodowej wraz z oprogramowaniem

Termin składania ofert: oferty można składać od 15.01.2018 do 25.01.2018, do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2018.o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Krzemienica 587b/1, 37-127 Krzemienica.

Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 10 minut przed planowanym terminem otwarcia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Krzemienica 587b/1, 37-127 Krzemienica. Oferty można składać osobiście lub przesyłką pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Wzory dokumentów: Postępowanie ofertowe z dnia 15.01.2018 roku Załączniki do postępowania ofertowego

 
aktualizacja z dnia: 27.01.2018r.

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres: NETRIX Spółka Akcyjna ul. Wojciechowska 31 20-704 Lublin

Data wpłynięcia: 24.01.2018 r.